Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
state_enterprise text
full_year_investment_plan text
disbursement_plan text
disbursement text
Accumulated_plan_from_the_beginning_of_the_year text
Cumulative_disbursement_from_the_beginning_of_the_year text
percen_accumulated_disbursement_cumulative_plan text
percen_accumulated_disbursement_full_year_investmen_budget_plan text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564
สร้างในระบบเมื่อ 23 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2566